ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je naší prioritou. Je pro nás důležité, aby osobní údaje byly v bezpečí. Veškeré osobní údaje, které jsou získávány během vaší návštěvy na naší stránce www.expertnavlasy.sk, jsou do 24.05.2018 zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU (Dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") jakož i v souladu s platnou evropskou legislativou.

Od 25.05.2018 jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů = GDPR) a v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.05.2018.

Co to pro vás a vaše osobní údaje ve zkratce znamená?

Vaším osobním údajům je jakákoliv informace, která se vás týká a na základě které jste pro nás jako fyzická osoba určitelným subjektem. Nastává to v takových případech, kdy vás můžeme přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru nebo jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik či znaků, které tvoří vaši fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity. Je to např. identifikace vaší osoby na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro vás. Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby.

Které údaje tedy uchováváme?

Během vaší návštěvy našich stránek zaznamenáváme IP adresu, kterou vám přidělil váš poskytovatel internetu, z jakých stránek jste navštívili naši stránku, jak dlouho jste na naší stránce, které konkrétní podstránky si prohlížíte apod. Tyto informace jsou považovány za osobní údaj, protože jde o Váš online identifikátor, a proto s tímto údajem nakládáme pečlivě.

Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků web stránek a věděli na základě toho přizpůsobit naši nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies lze použít k tomu, abychom zjistili, jestli už jste naše stránky z počítače někdy navštívili. Bez cookies bychom nevěděli, co se vám líbí, a nedokázali bychom ve světě internetu flexibilně vyhovět vašim požadavkům.

Cookies jsou textové soubory, které uloží váš internetový prohlížeč na váš disk v počítači. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči ohledem na skutečnost, že jde také o váš osobní údaj.

Na základě vašich preferencí zjištěných přes cookies, webové logy a IP adresu si vás dělíme do zájmových skupin. Právníci to nazývají profilování zákazníků. Pro vás to má tu výhodu, že vám přijdou e-maily s obdobným obsahem, o který jste již projevili zájem. V kostce, na základě tohoto systému vás nezatěžujeme informacemi, které jsou mimo okruhu vašich zájmů. Proti profilování můžete podat námitku na e-mail: gdpr@expertnavlasy.sk a ve lhůtě max. 1 měsíce od doručení námitky se s ní vypořádáme. Garantujeme, že tak uděláme co nejdříve. Profilování a segmentace do zákaznických skupin probíhá hlavně ve vašem zájmu, abyste od nás dostávali relevantní informace.

Další osobní údaje

Vaše osobní údaje zadáváte dobrovolně do různých formulářů na našich stránkách: registrační formuláře, objednávkové formuláře, video či ebook zdarma, přístup na webinář, zákaznickou zónu apod. Nejčastěji uchováváme tyto osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, adresa. Vaše osobní údaje jsou používány k blíže konkretizovány účely v těchto zásadách, a to jen v nezbytném rozsahu.

Co je zpracovávání osobních údajů?

Pod právnickým pojmem zpracovávání osobních údajů je třeba rozumět zpracovatelskou operaci nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji, nebo se soubory osobních údajů, a to zejména jejich získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změnu, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatickými prostředky.

Jednoduše řečeno, jde o shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo změnu, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci. Je toho skutečně mnoho, ale jen na základě vámi poskytnutých údajů vám umíme poskytnout služby a produkty, které vám konkrétně zlepší život.

Pro jaké účely tyto informace o vás používáme? A na jakém právním základě?

Provozovatelem pro účely zpracování osobních údajů je obchodní společnost The GARDEN SK, s.r.o., Stromová 20, 911 01 Trenčín (Slovensko), obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, v oddíle Sro, ve vložce číslo 31919/R.

K sběru osobních údajů dochází na následujících webových stránkách: expertnavlasy.sk
Na ní fungují různé prodejní mechanismy produktů (v online a offline podobě), které pro lepší porozumění pro účely sběru osobních údajů můžeme rozdělit do následujících skupin:

Objednávkový formulář na online služby:

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu (pokud jste FO - podnikatel i vaše obchodní jméno, místo podnikání, IČO, DIČ, DIČ) - na fakturu pro vás a související doklady - právním základem je plnění zákonných povinností provozovatele vyplývajících z daňových zákonů, z předpisů o účetnictví, z občanského zákoníku a dalších zvláštních právních předpisů;

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu - na účel péče o zákazníka a doručování zboží, bonusů a dárků v tištěné a fyzické podobě pro platícího zákazníka = oprávněný zájem provozovatele dodat zákazníkovi co nejvyšší hodnotu za jeho peníze;

e-mail - komunikace se zákazníkem o vyřízení objednávky, doručení objednávky (vstup do online kurzu), aktualizace informací a nového obsahu v online kurzu, doručení dodatečných info od dodavatele = právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy;

e-mail - doručování marketingových informací, na čem má provozovatel oprávněný zájem, neboť zasílány informace se týkají obdobných produktů provozovatele, jaké již byly platícímu zákazníkovi dodány a naším zájmem je dodat vám jako platícímu zákazníkovi co nejvyšší hodnotu za vaše peníze;

mobilní číslo - za účelem informování o stavu objednávky a doručení zásilky vrámci péče o platícího zákazníka = právním základem je oprávněný zájem provozovatele dodat zákazníkovi co nejvyšší hodnotu za jeho peníze;

platební údaje - technické zabezpečení platby = právním základem je plnění smlouvy uzavřené online.

Doporučení na produkty na stránkách:

Vaše doporučení (referenci) na naše produkty uveřejňujeme pouze na základě vašeho výslovného souhlasu s takovým použitím, který nám udělujete v odpovědi na samostatný e-mail, ve kterém vás o povolení žádáme. Vaši fotografii zveřejňujeme jen s vaším souhlasem a kdykoliv, pokud svůj souhlas odvoláte, vaši fotografii i doporučení ze stránky stáhneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň prohlašujeme, že citlivé údaje o vaší sexuální orientaci, zdravotním stavu, příslušnosti k rase či etniku nezveřejníme bez vašeho výslovného souhlasu.

Komentáře na našich webových stránkách:

Pokud komentujete na naší webové stránce, stiskem tlačítka přidat komentář souhlasíte se zveřejněním Vámi uvedených osobních údajů v komentáři (jméno, příjmení, nick, Gravatar, fotografie a obsah komentáře). Vámi zadané osobní údaje nepoužíváme pro jiné účely. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje se u provozovatele uchovávají na uvedené účely po dobu 10 let, pokud zvláštní právní předpisy (daňové, pracovněprávní, archivace, účetní předpisy) nestanoví jinak nebo dokud svůj souhlas neodvoláte (za podmínky, že nejsme zvláštním předpisem vázáni váš údaj dále archivovat) . V časovém období od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání je zpracování vašich osobních údajů zákonné, i když jste svůj souhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Jste v bezpečí

Je pro nás prvořadé, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Implementovali jsme různé bezpečnostní systémy na ochranu dat. S vylepšováním technologií vylepšujeme i tyto bezpečnostní systémy, využíváme kontrolu přítomnosti virů, anitvírové programy a víceúrovňový firewall. Zároveň osoby - zaměstnanci či zprostředkovatelé - které přicházejí do kontaktu s vašimi údaji, jsou náležitě poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost a komunikace s nimi probíhá přes šifrovanou komunikaci.

Naše webové stránky jsou vybaveny zabezpečeným protokolem https://; platba za produkty probíhá přes zabezpečené platební brány a údaje o vás, které u nás uchováváme, jsou zajištěny na serverech heslem a šifrováním. Navíc k 25.05.2018 máme vypracované posouzení dopadů na ochranu osobních údajů ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a evropských standardů. Zároveň pravidelně aktualizujeme záznamy o zpracovatelských činnostech.

V neposlední řadě, seznamy našich zákazníků v listinné podobě jsou odloženy v uzamčené skříňce, v budově s bezpečnostním zámkem. Děláme vše pro to, aby i mimo počítačových systémů byly vaše údaje v bezpečí.

Pokud by náhodou byly naše systémy napadené hackerským útokům, či jinak by byl náš systém napaden a vznikla by i jen hrozba úniku dat, budete do 72 hodin informováni naší podporou o přijatých opatřeních a zároveň v téže lhůtě budeme komunikovat i s orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů v ČR - s Úřadem na ochranu osobních údajů.

Vaše práva

Jako dotčená osoba, t. j. osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají - máte právo být informován o údajích provozovatele - tj osoby, která vaše údaje zpracovává.

Provozovatelem pro účely zpracování osobních údajů je: The GARDEN SK, s.r.o. Stromová 20, 911 01 Trenčín (Slovenská republika), obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, v oddíle Sro, ve vložce číslo 31919 / R.

Kontaktní osoba: Bc. Adrián Mokriš; e-mail: adrian@expertnavlasy.sk

Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme. Pokud chcete vědět, které konkrétní údaje uchováváme k vaší osobě, rádi vám je na požádání poskytneme písemně.

Jak dotčená osoba máte právo na opravu poskytnutých údajů, resp. jejich doplnění v případě výskytu jakýchkoliv nesprávností/neúplnostem.

Po dosažení účelu poskytnutí osobních údajů - tj po poskytnutí plnění ze spotřebitelské smlouvy a ukončení čerpání produktů přes přístupová hesla, máte "právo na zapomnění" = právo na vymazání poskytnutých údajů. Právo na vymazání poskytnutých osobních údajů se uplatní i v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je stejně jednoduché jako jeho udělení: buď kliknete na tlačítko odhlásit v e-mailové kampani, nebo nám napíšete na kontaktní e-mail: gdpr@expertnavlasy.eu

V případech, kdy je zpracovávání osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu, máte právo namítat náš oprávněný zájem. Pokud vaši námitku vybavíme jako důvodnou, vaše údaje zpracovávány na uvedeném základě vymažeme z našich systémů. Stejně jejich vymažeme, pokud se prokáže, že údaje byly zpracovávány nezákonně.

Právo na vymazání vašich osobních údajů však není absolutní. Pokud vaše údaje potřebujeme k plnění našich zákonných povinností, které nám ukládají daňové zákony, účetní předpisy a další zvláštní právní předpisy; pro tento účel plnění našich zákonných povinností je budeme muset dále zpracovávat.

Jak dotčená osoba máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, a to v případě pokud napadnete správnost osobních údajů, a to po dobu prověřování správnosti údajů; nebo pokud je zpracovávání osobních údajů nezákonné a na místo vymazání údajů budete požadovat omezení jejich zpracování; a také pokud provozovatel nepotřebuje vaše osobní údaje k účelu, který uvedl, ale potřebujete je právě vy k prokázání, příp. obhajování vašich právních nároků (reklamace, soudní spory - jinak by došlo k výmazu údajů a nemohli bychom vám je poskytnout). Při omezení zpracování osobních údajů vaše údaje zůstanou v našich systémech, ale my je už nebudeme používat pro naše účely.

Provozovatel vám na vaši žádost oznámí změnu, opravu, resp. vymazání vašich osobních údajů. Zároveň máte právo požadovat i předávání osobních údajů k druhému provozovateli, jehož údaje nám písemně sdělíte. Technicky realizovatelný je přenos e-mailové adresy, ostatní údaje vzhledem k rozdílnost účelů jejich zpracování (viz výše) vám z technických důvodů nedokážeme poskytnout ve formě strojově čitelné a přenosné k jinému provozovateli.

Všechny vaše žádosti při uplatňování vašich výše uvedených práv, námitky proti oprávněnému zájmu provozovatele či souhlas se zpracováním osobních údajů, vyřídíme do 48 hodin od doručení; v případě komplikované žádosti nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti.

Provozovatel prohlašuje, že nedochází k přenosu osobních údajů do třetích zemí, a vaše data jsou uložena na serverech lokalizovaných v EU. Pokud by náhodou došlo k přenosu do třetích zemí, je to způsobeno technickými operacemi našich zprostředkovatelů, kteří jsou velkými hráči na trhu, a proto v zprostředkovatelských smlouvách, které máme s nimi uzavřené, jsou bezpečnost vašich údajů i přenos dat mimo EU do maximálně možné míry ošetřeny.

Dohlížitelem nad zpracováváním osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. V případě, že na Vaši žádost nebudeme reagovat do 1 měsíce od jejího doručení, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů dle ust. § 100 zákona č. 18/2018 Sb. v platném a účinném znění (řízení o ochraně osobních údajů).

Zprostředkovatelé (příjemci údajů) - nebo kdo má ještě k vašim údajům přístup?

Náš tým funguje na základě smluv o spolupráci uzavřených s provozovatelem. Uvedené smlouvy o spolupráci jsou od 25.05.2018 doplněny zprostředkovatelskými smlouvami, které zajišťují, aby vaše údaje iu členy našeho týmu byly v bezpečí.

Hosting nám poskytuje obchodní společnost Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 36421928, se kterou bude od 25.05.2018 uzavřena zprostředkovatelská smlouva účelem co nejvyšší ochrany vašich údajů.

Účetní služby nám zajišťuje účetní společností K&T Partners, s. r. o., Rastislavova 1298/2, 957 04 Bánovce n.B. (Slovensko)

Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Smartemailing (e-mail marketing) -https://www.smartemailing.cz/gdpr/gdpr-a-smartemaiing/

GoPay (platobná brána) - https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/pravidla-ochrany-soukromi-ucinnost-od-1-3-2018?embed=

Odkazy třetích stran

Někdy na našich stránkách odkazujeme na služby a produkty třetích stran. Webstránky těchto třetích stran mají vlastní podmínky ochrany osobních údajů a jsou nezávislé na našich. Z toho důvodu neneseme žádnou právní odpovědnost za obsah a aktivity těchto třetích stran. I přesto je naší snahou udržovat vysokou úroveň bezpečnosti. Proto, pokud máte jakékoliv podezření na nekalé chování těchto třetích stran, kontaktujte nás na gdpr@expertnavlasy.eu

Neposkytujeme Vaše údaje třetím stranám

Neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám. Podle nás to není fér a zároveň vaše osobní údaje jsou to nejcitlivější, co nám můžete poskytnout.

Výjimkou jsou příjemci = zprostředkovatelé, o kterých jsme vám poskytli informace v těchto zásadách zpracování osobních údajů a kteří nám asistují či spolupracují na našich projektech a obsluhují vás. Tito partneři jsou vázáni diskrétností, zprostředkovatelskými smlouvami, zavázali se k mlčenlivosti, a tím souhlasili s uchováváním vašich údajů v bezpečí, a považují je za důvěrné.

Předání vašich osobních údajů státním organizacím je pouze na základě zákona nebo pravomocných úředních či soudních rozhodnutí v souladu s právními předpisy České republiky.

Změny v podmínkách o ochraně osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit podmínky o ochraně osobních údajů, zveřejníme je na této stránce a informujeme vás e-mailem.

Tyto podmínky jsou platné od 20.5.2018

KONTAKTUJTE NÁS
Pokud máte jakékoli dotazy nebo podněty, napište nám.

The GARDEN SK, s.r.o.
Stromová 20
911 01 Trenčín
slovenská republika

Web: www.expertnavlasy.eu
Email: gdpr@expertnavlasy.eu

Další kontaktní informace