VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Předmětem kupní smlouvy je koupě a prodej on-line produktů a zboží v elektronickém obchodě na internetové stránce www.expertnavlasy.eu.

Prodávající:

3chológ s.r.o.
Stromová 20
911 01 Trenčín

IČO: 51093944
DIČ: 2120595477

Nejsme plátci DPH.

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 35270/R

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí požadovaných při vyplňování objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním on-line produktu nebo zboží. Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

3. CENA ON-LINE PRODUKTŮ A ZBOŽÍ

Ceny za on-line produkty a zboží uvedené v internetem obchodě prodávajícího jsou aktuální a platné v době objednání zboží. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Na zlevněné balíčky nejsou akceptovány žádné další slevy ani jiná kombinace slev, tehdy je objednávka považována za neplatnou. Kupní cena bude považována za zaplacenou až po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, dobírkou nebo SMS platbou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a je odeslána kupujícímu elektronicky. Na vyžádání kupujícího je možné fakturu zaslat i poštou. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4. DODACÍ LHŮTA A DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta při on-line produktech je okamžitě po přijetí platby prodávajícím. Zákazník dostane e-mailem přístupy k on-line produktu. V případě zboží nedodávaných elektronicky, dodací lhůta začíná běžet ode dne doručení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro rychlé vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající zboží dodat zboží kupujícímu nejpozději do 6 pracovních dnů, v případě pokud požadované zboží není skladem, maximálně do 14 dní. Při platbě bankovním převodem předem na účet začíná běžet dodací lhůta dnem připsání platby na náš účet prodávajícího. Dodací lhůta může být prodloužena přiměřeně k okolnostem, pokud zpoždění je způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Prodávající oznámí kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Zboží je doručováno kupujícímu poštou nebo vybranou kurýrní společností.

5. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Výška poštovného a balného je uvedená u každé objednávky zvlášť.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.expertnavlasy.sk platí zákonná záruční doba. Záruční doba začíná běžet uzavřením spotřebitelské smlouvy tzn. okamžikem, kdy kupující zboží zaplatí a převezme od prodávajícího.

U většiny on-line produktů prodávající nad rámec zákona garantuje kupujícímu vrácení vynaložených peněžních prostředků bez udání důvodu. Více informací o garanci vrácení peněz je uvedené zvlášť u každého produktu.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Souhlas s těmito záručními podmínkami potvrzuje kupující převzetím zboží.

7. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eva@expertnavlasy.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity výhradně k uskutečnění plnění kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou jinak zveřejněny a poskytnuty třetí straně s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží.

9. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupují do platnosti dne 1.8.2018.

Jestli máte jakékoliv otázky nebo podněty, napíšte nám.
e-mail: eva@expertnavlasy.sk
tel.č. 0911-645466

Další kontakty

Orgán dozoru - SOI

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
 odbor výkonu dozoru
 tel. č.: 032/ 6400 109
 fax. č.: 032/ 6400 108
 e-mail: tn@soi.sk